نهال انگور ( انگور ایران )

 

تعداد افزایش فالور در هر ماه

  • تعداد فالور

تعداد فالورها در ماه

  • تعداد فالور
1

فالور زیاد شده در سال ۱۳۹۹

فالور زیاد شده در سال 1399 5905عدد